คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฮ่าหรน หมันหลอ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา ประพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง ทองขุนดำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิธัญญา หาญณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ อังคณานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติพร พยัคฆพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงชัย จินตนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมะหะหมัด สะอะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายมะนาเส วะแม็ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร อินทรคีรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางมิสบ๊ะ ยะมันยะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายโชค บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บูหัส
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ