คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทัศน์ ระสิตานนท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ชีวทรรศน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต สุภาพ ชุมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรันทร์ มูลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม เตชะภัทรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ อังคณานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติพร พยัคฆพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสน ทองนุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ทองรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางนิธัญญา หาญณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายฮ่าหรน หมันหลอ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ประทุมสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอล หมินหวัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สว่างวงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บูหัส
ตำแหน่ง : เลขานุการและกรรมการ