ปฐมวัย

นางพิรานันท์ เหร็ม
ครู คศ.2

นางสุภาณี พูลช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรุจิรา ศีลบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรวิภา จันอิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจันจิรา ทองช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวศศินา ยศดำ
ครู คศ.3