ปฐมวัย

นางพิรานันท์ เหร็ม
ครู คศ.2

นางสาวพัณณิตา ไชยชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวรุจิรา ศีลบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจันจิรา ทองช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสุภาณี พูลช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศศินา ยศดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเกศรา ดำชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรวิภา จันอิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2