ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเพนิม เฉลิมวัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สุภากาญจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายเกื้อ ทองชนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่น จันทสุวรรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2636
ชื่อ-นามสกุล : นายประเจียด สุภัทรประทีป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเยื้อน เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายจรันทร์ มูลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระกำพล รักษ์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บูหัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน