กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัฎวัฒน์ หมาดเส็น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวฮัสนะ บูบ่ากา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5