กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัฎวัฒน์ หมาดเส็น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวฮัสนะ บูบ่ากา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3