กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี เสาวคนธ์
ครู คศ.3

นายโอฬาร เสริมสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางพูนสุข สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางธนพร มุกสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเพ็ญแข จำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรัตนาภรณ์ พิศคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2