กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพูนสุข สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวจิรวดี จันทร์เส้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุพรรณี หนิเส๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางธนพร มุกสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววาทิณี สุระพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตนาภรณ์ พิศคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายโอฬาร เสริมสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอัสนา อาฆง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลีซา บินฮะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัตมี บาเหม (ครูพิเศษ)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ