กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี เสาวคนธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายโอฬาร เสริมสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางพูนสุข สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวดวงจิต ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางเพ็ญแข จำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรัตนาภรณ์ พิศคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัสนา อาฆง(ครูประจำชั้นป.3/1)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัตมี บาเหม (ครูพิเศษ)
ครูอัตราจ้างชั่วคราว