บริหารงานทั่วไป

นายสน ทองนุ้ย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
ซ่อมแซมบำรุงเครื่องดนตรี

นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็น
ทักษะชีวิต(การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)

นางอุทัยวรรณ์ เหล่าทอง
สานสัมพันธ์ชุมชน

นายขจรยุทธ มาประสม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/พัฒนางานสารสนเทศและพัฒนางานสารบรรณ/ปัจฉิมนิเทศ

นางดวงเดือน ผลกล้า
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์
ปัจฉิมนิเทศ

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ

นางสาวฮัสนะ บูบ่ากา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวอัสนา อาฆง
อาหารกลางวันนักเรียน

นางสำเนียง ช่วยประสม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

นางเสาวรส เพิ่มพูล
อาหารกลางวันนักเรียน

นางสุภาณี พูลช่วย
ทักษะชีวิต( กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า )

นางธนพร มุกสง
ทักษะชีวิต( กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า )

นางสาวรวิภา จันอิ
เด็กดีมีเงินออม

นายวิชวัชร ลังคง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวจิตรลดา จุลนวล
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

นางสาวเกศรา ดำชู
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางสาววาทิณี สุระพงศ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวลีซา บินฮะ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นายม่าดน จันอิ
ทักษะชีวิต(กีฬา)/พัฒนางานสารสนเทศและพัฒนางานสารบรรณ

นายภัคธร ไมสัน
บ้านของฉัน

นายอับดุลฮากีม ดอเลาะแซ
บ้านของฉัน

นางสาวรอฮาณีย์ หนิหมะ
สานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวอโรญา สังข์สุวรรณ
ประกันอุบัติเหตุ/พัฒนางานสารสนเทศและพัฒนางานสารบรรณ

นางสาวพัณณิตา ไชยชนะ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นายนูยูม หัดยี
พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ/ประกันอุบัติเหตุ

นางสาวนุรราตี อูเซ็ง
สานสัมพันธ์ชุมชน