บริหารงานวิชาการ

นายโชค บุญเรือง
ห้วหน้างานบริหารวิชาการ/ตลาดนัดวิชาการ/นิเทศภายใน

นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางกุลระวี มูลอ้าย
การจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้/ประกันคุณภาพภายใน

นางอำมริสา นิติธรรมตระกูล
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางวชิราภรณ์ วิไลลักษ์
การวัดและประเมินผล

นายซุลกิฟลี ดอเลาะ
ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายโอฬาร เสริมสุทธิ์
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

นางพิชญาภัค หนุดหละ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางฉนันท์นภัส อ้าสะกะละ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางอุษา ยะมันยะ
อิสลามศึกษาแบบเข้ม

นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางพิรานันท์ เหร็ม
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางนัดดา หนุนอนันต์
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)

นางศุลีพร มณีโชติ
วัดผลและประเมินผล

นางปวีณา ตาเฮร์
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/วัดผลประเมินผล

นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์
วัดผลและประเมินผล