ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านนา
 
โรงเรียนบ้านนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านนา (เรือนประชาบาล) ได้เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2459    สมัยหลวงชุมพรจันทร์เป็นนายอำเภอ    พระยาสุริยวงศ์ประวัติเป็นข้าราชการประจำจังหวัดสงขลา    เปิดทำการสอนที่ศาลาวัดทุ่งใหญ่   
(วัดโรจนาราม) เป็นการชั่วคราวขณะนั้น นายยก    สุวรรณไพบูลย์        เป็นครูใหญ่
            พ.ศ. 2464                      นายหิ้วจ้าย บุญลาภ                                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. 2465                      นายแดง (กัมพล) เฑียรกาญจน์                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. 2466-พ.ศ. 2483       นายพราก อันตรเสน                                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. 2483-พ.ศ.2488        นายพินิจ   ถาวรยุติธรรม                           ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ.2488           ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง  เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น
แบบป.2 สร้างด้วยเงินศึกษาพลี จำนวน 6,000บาท    ใช้เป็นที่เรียนเมื่อ   พ.ศ. 2488   ขณะนั้นมี   นักเรียน 205 คน    ครู 3 คน    และภารโรง 1 คน
            พ.ศ.2488-พ.ศ. 2490        นายศิริรัตนพันธ์                                     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. 2490-พ.ศ.2493        นายผัน โชติตารชุน                                 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ.2493- พ.ศ.2498        นายเพนิม เฉลิมวัย                                   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ.2498- พ.ศ.2507        นายเกษม  สุภากาญจน์                             ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ.2501       รวมโรงเรียนบ้านนากับโรงเรียนจะนะเข้าด้วยกัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึง ชั้น  ม.3    มีนักเรียน 749  คน
            พ.ศ.2504      ทางราชการโอนโรงเรียนบ้านนา ไปสังกัดกองการศึกษาพิเศษ  ในเดือน กรกฎาคม  
            พ.ศ.2508      ได้สร้างรั้วลวดหนามคอนกรีตเสริมเหล็ก
            พ.ศ.2509-พ.ศ.2521         นายเกื้อ   ทองชะนะ                                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ.2521-พ.ศ.2535         นายรุ่น   จันสุวรรณ                     ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา  ในเวลาต่อมาได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ
            พ.ศ.2535-พ.ศ.2539         นายประเจียด   สุภัทรประทีป         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
            พ.ศ.2539-พ.ศ.2542         นายเยื้อน   เพชรรัตน์       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2542-พ.ศ.2551         นายสมชัย    อ่อนแก้ว       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2551-พ.ศ.2558         นายจรันทร์   มูลจันทร์      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 ได้พัฒนาโรงเรียนในหลายๆด้าน   
            พ.ศ.2558-2559               นายสุชาติ  อ่อนรักษ์        ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
            พ.ศ.2559-พ.ศ.2562         นายสุระกำพล  รักษ์วงศ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในหลายๆด้าน  เช่น  ปรับปรุงหอประชุม   สภาพแวดล้อม  ป้ายหน้าโรงเรียน
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน           นายเกษม    บูหัส  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน