กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญาภัค หนุดหละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภิญญดา บิลหมัด
ครู คศ.3

นางศุลีพร ชนะโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางวชิราภรณ์ วิไลลักษ์
ครู คศ.3

นางสำเนียง ช่วยประสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายซูลกิฟลี ดอเลาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพนิดา แล๊ะบี
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1