กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญาภัค หนุดหละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภิญญดา บิลหมัด
ครู คศ.3

นางศุลีพร ชนะโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางวชิราภรณ์ วิไลลักษ์
ครู คศ.3

นางสำเนียง ช่วยประสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายซูลกิฟลี ดอเลาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5