กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญาภัค หนุดหละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางศุลีพร ชนะโชติ
ครู คศ.3

นายสน ทองนุ้ย
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ วิไลลักษ์
ครู คศ.3

นางสำเนียง ช่วยประสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ
ครู คศ.1

นายซูลกิฟลี ดอเลาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายภัคธร ไมสัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1