กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางดวงเดือน ผลกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวรวิภา จันอิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3