กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุมณฑา บุญเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางอุทัยวรรณ เหล่าทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์
พนักงานราชการ