ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 10) 15 เม.ย. 64
การขายไม้โครงหลังคาโดยวิธีขายทอดตลาด (อ่าน 18) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMA)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 101) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัดความพร้อมห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 62) 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 158) 24 มี.ค. 64
ประกาศผลการวัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(MEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 171) 18 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดความพร้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(MEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 312) 12 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(MEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 375) 18 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างโรงอาหารแบบ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) (อ่าน 433) 20 เม.ย. 63
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึก (อ่าน 404) 14 เม.ย. 63
ประกาศงานก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (อ่าน 375) 13 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 379) 31 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 388) 19 มี.ค. 63