กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุไรด๊ะ หลำเก็ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนัดดา หนุนอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอำมริสา นิธิธรรมตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุทัยวรรณ์ เหล่าทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางจิรนาถ เคียนทอง
ครู คศ.2

นางกุลระวี มูลอ้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางจิรวรรณ พรหมอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2