กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุไรด๊ะ หลำเก็ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำมริสา นิธิธรรมตระกูล

นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางจิรวรรณ พรหมอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5