กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุไรด๊ะ หลำเก็ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำมริสา นิธิธรรมตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางจิรวรรณ พรหมอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางจิรนาถ เคียนทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางนัดดา หนุนอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1