กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธำรงค์ มณีนวล
ครู คศ.2

นางสาวฉนันท์นภัส มากทองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายขจรยุทธ มาประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิชวัชร ลังคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1