กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธำรงค์ มณีนวล
ครู คศ.2

นางสาวฉนันท์นภัส มากทองน้อย
ครูผู้ช่วย

นายขจรยุทธ มาประสม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5