กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางฉนันท์นภัส อ้าสะกะละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายขจรยุทธ มาประสม
ครู คศ.1

นายวิชวัชร ลังคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
ครูผู้ช่วย