ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพลังสามัคคี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 3000000
เพิ่มเติม..