บริหารงานงบประมาณ

นางวัลลา ชุมแก้ว
หัวหน้างานงบประมาณ

นางบุญรินทร์ คำทองแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ/การวางแผนพัสดุ/การจัดหาพัสดุ/การเบิกจ่ายสาธารณูปโภค/เบิกจ่ายเงินจ้างบุคลากรภายนอก

นางสุไรด๊ะ หลำเก็ม
การจัดทำบัญชีทางการเงิน

นางสาวรุจิรา ศีลบุตร
การลงบัญชีใบเบิกวัสดุ

นางสุพรรณี หนิเส๊ะ
การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้

นางสาวกัณหา ปิยะเขตต์
การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างงบกลาง และงบดำเนินงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติวรุณโรจน์
การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุน

นายอานัส หาหมาน
การลงบัญชีใบเบิกวัสดุ

นางแวฬาตีฟัส หมีนยะลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ

นายนูยุม หัดยี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ/การนำเงินส่งคลัง/การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ