บริหารงานบุคคล

นางจิรนาถ เคียนทอง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล/พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ/ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ

นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้ว
จัดงานเข้าร่วมงานของบุคลากรของโรงเรียน

นางสาวศศินา ยศดำ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร/จัดสวัสดิการ

นางสาวจันจิรา ทองช่วย
ตรวจสุขภาพประจำปี

นางจิรวรรณ พรหมอินทร์
จัดของเยี่ยมไข้บุคลากรและครอบครัว

นายซุลกิฟลี ดอเลาะ
รวบรวมข้อมูลบุคลากรและสารสนเทศ

นางสาวจิรวดี จันทร์เส้ง
ทะเบียนการลา

นางสาวปัตมี บาเหม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางตือเราะ หนิเร่