คณะผู้บริหาร

นายเกษม บูหัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮำหมัด หมะประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเกศกนก เผ่ามุนี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอภิสรา กังสังข์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา