เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายนุยูม หัดยี
เจ้าหน้าที่ธุรการ