เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอารีรัตน์ ทองนิ่ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนุยูม หัดยี
เจ้าหน้าที่พัสดุ