โครงการ(MEP)

นางนัดดา ทองนุ้ย (ครูประจำชั้นป1/1)
หัวหน้าโครงการ(MEP)/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงาน

นายสน ทองนุ้ย(ครูประจำชั้นป.4/1)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางปราณี เสาวคนธ์ (ครูประจำชั้นป.2/1)
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว (ครูประจำชั้นป.6/1)
ฝ่ายธุรการ/แผนงาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอำมริสา นิติธรรมตระกูล
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/การเงิน/แผนงาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิชวัชร ลังคง(ครูประจำชั้นป.4/1)
ฝายกิจกรรมนักเรียน/ฝ่ายอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัสนา อาฆง(ครูประจำชั้นป.3/1)
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพนิดา แล๊ะบี (ครูประจำชั้นป.5/1)
ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอโรญา สังข์สุวรรณ
ฝ่ายธุรการ/กิจกรรมนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Mr. Sanjiv Bhatia
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

Mr. Wayne Vincent Tolomia,LPT
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ