กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโชค บุญเรือง
ครู คศ.3

นายม่าดน จันอิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุพรรณี หนิเส๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3