กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโชค บุญเรือง
ครู คศ.3

นายม่าดน จันอิ
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
พนักงานราชการ