กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโชค บุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายม่าดน จันอิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
พนักงานราชการ