พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

    พันธกิจ

1.      บริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.      จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

3.      พัฒนาและส่งเสริมระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของนักเรียนสู่ความยั่งยืน

4.      นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

5.      พัฒนา และส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

6.      ประสานและร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา

7.      พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ