ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านนาและในตลาดอำเภอจะนะ โรงเรียนบ้านนา ร่วมกับอำเภอจะนะ